Missie

Het Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis vzw stimuleert, bevordert en faciliteert de vrijzinnig-humanistische levenshouding en waarden in onze samenleving zoals: vrijdenken, solidariteit, zelfbeschikking en menselijke waardigheid.

Concreet is het onze ambitie om:

  • De gemeenschapsvorming van vrijzinnig-humanisten in het Gentse actief te ondersteunen
  • Een toonaangevende en innovatieve organisatie die het vrijdenken en vrije meningsvorming op basis van rede stimuleert, bevordert en faciliteert, via diepgaand debat, dialoog en reflectie
  • Vrijzinnig humanistische verenigingen in het Gentse te ondersteunen en de nodige infrastructuur ter beschikking te stellen van de aangesloten en eventueel niet aangesloten verenigingen.

Jean Paul Van Bendegem Belpop Control

Visie

Een nieuwe impuls voor het Gentse vrijzinnig humanisme

Het VC Geuzenhuis wil een toonaangevend en innovatief vrijzinnig centrum zijn. Dit wil zeggen dat we samen met de lidorganisaties initiatief nemen met betrekking tot de manier waarop we het vrijzinnig humanisme in beeld brengen en uitdragen.

  • we benadrukken de humane dimensie van het vrijzinnig humanisme. We maken onomwonden duidelijk dat vrijzinnig humanisten ijveren voor een humane, menswaardige samenleving. Op die manier stellen we een positieve boodschap
  • we willen mensen activeren en van het Geuzenhuis een open huis maken voor diepgaand debat, dialoog en reflectie. Het soort debatteren en denken dat op sociale media en in de mainstream media niet (meer) aan bod komt
  • we gaan onze rol als overkoepelend centrum actief opnemen. De middelen die we daartoe in handen hebben zijn in de eerste plaats ons magazine de Geus, dat hét vlaggenschip van de Oost-Vlaamse vrijzinnige-humanistische gemeenschap blijft. Een tweede instrument is onze eigen programmering.
Geuzenhuis Gent

We willen het vrijzinnig humanisme de 21ste eeuw intrekken

  • Die heroriëntatie wordt samengevat in de slagzin: ‘vanuit de inhoud, niet vanuit de zuil’.
  • Dé sterkte van het vrijzinnig humanisme ligt in de inhoud van onze levensbeschouwing: zelfstandig, kritisch nadenken; de wereld en de mens proberen te begrijpen door rationeel nadenken (vanuit wetenschap en filosofie) en een zingeving die de mens, en zijn verbondenheid, centraal stelt. Recente trends tonen aan dat er in de samenleving een grote behoefte en vraag leeft naar elk van deze punten. Daarin ligt onze kans. We zullen deze inhoud open en aan een zo breed mogelijk publiek aanbieden en die inhoud centraal stellen in de communicatie.
  • In de communicatie spreken we niet van ‘vrijzinnigheid’ als een op zich staande term, maar altijd in combinatie met ‘humanisme’. We spreken dus consequent van bijvoorbeeld ‘vrijzinnig-humanistische plechtigheden’ in plaats van vrijzinnige plechtigheden, en van vrijzinnig-humanistische verenigingen of vrijzinnig-humanistisch gedachtegoed.
  • onze online aanwezigheid moet worden verhoogd. We hebben de troeven daartoe in handen: de inhoud die we hebben met ons tijdschrift De Geus
Geuzenhuis Gent

We hebben als vrijzinnig humanisten een eigen identiteit, eigen standpunten en visies. We blijven opkomen voor een seculiere samenleving.

De verscheidenheid binnen het vrijzinnig humanisme is een pluspunt en de verschillende standpunten en interpretaties hebben elk hun plaats binnen onze werking. Maar de uiteenlopende opvattingen zijn het terrein van de lidorganisaties. Als overkoepelende instantie is het belangrijk te communiceren vanuit wat ons verbindt (vrijzinnig humanisme), in plaats van wat ons van elkaar onderscheidt.